תנאי שימוש באתר דתילישס datilishes.co.il

תנאי השימוש באתר "דתילישס"

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר דתילישס (https://datilishes.co.il/) כפי שניתן לצפות ולהשתמש בו מכל מכשיר קצה (להלן: "האתר"). השימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. תוקפו של שינוי או עדכון יחל מרגע פרסומו באתר.

בעשותך שימוש באתר הנך מאשרת ומצהירה כי הנך מעל גיל 18 וכי הפרטים שמסרת הינם פרטים אישיים שלך או של צד שלישי שיש לך את הסמכות למסור את פרטיו. תנאי השימוש יחולו בכל מקרה של שימוש באתר באמצעות כל סוג מחשב או כלי תקשורת אחר (לדוגמא טלפון סלולארי או מחשב נייד וכו'). חלקים מהאתר ומתנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בהם מופנה לכל המינים.

2. הגלישה והשימוש באתר זה וביישומיו השונים היא אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.

שירותים הכרוכים בהרשמה

3. ייתכן כי קבלת גישה לחלק מהשירותים ו/או התכנים המוצעים באתר כרוכה בהרשמה לאתר ו/או לשירות.

4. במסגרת הרשמה כאמור ייתכן שתתבקש לספק מספר פרטים אישיים אודותיך, ובכלל זה, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען, מספר טלפון וכד' (להלן יחד: "המידע"). חלק מהמידע שתתבקש למסור הינו פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו. פרטי החובה יסומנו באופן מפורש.

5. בנוסף לפרטים כאמור, ברישומך לחלק מהשירותים ו/או התכנים המוצעים באתר תתבקש לבחור שם משתמש ו/או סיסמה. פרטים אלו ישמשו לזיהויך לצורך קבלת גישה לשירותים ו/או התכנים כאמור. הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות שם משתמש ו/או סיסמה ומתחייב להודיע לאתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בשם משתמש ו/או הסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. לאתר לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' באמצעות הנתונים המופיעים בטופס הרישום. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי לאתר לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלך.

6. האתר רשאי להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לולזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה אל מי מהאתרים (כגון(Cookies וכן להשתמש במידע המתקבל אצלו בעקבות כך.

7. כל הפעולות המתבצעות באמצעות חשבון המשתמש שלך (ובכלל זה ביצוע עסקאות) ייחשבו כפעולות שמבוצעות על-ידך, בין שפעולות אלה מתבצעות בהסכמתך או בידיעתך ובין שבלעדיהן.

8. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך, כפי שמתבקש במהלך ההרשמה לאתר ו/או לשירות. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר על ידך במהלך ההרשמה במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

9. האתר שומר לעצמו את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על באתר, בכל מקרה בו האתר יהא סבור, על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, ו/או כי הפרת תנאי שימוש אלה ו/או כי קיים חשש לכך שביצעת מעשה עבירה ו/או מעשה מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא, וזאת ללא חובת הודעה מוקדמת.

מועדון לקוחות

10. האתר מפעיל מועדון לקוחות חינמי תחת השם "דתילישס פלוס". במסגרת מועדון הלקוחות מוצעות מעת לעת הטבות שונות הניתנות על-ידי בעלי עסקים חיצונים לאתר. האתר אינו נושא באחריות להטבות, למימושן או בנוגע לכל טענה הקשורה אליהן, והן באחריות בית העסק נותן ההטבה, ובאחריותו בלבד.

11. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא"ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את האתר לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר אליו נרשם המשתמש, לרבות הטבות והצעות שיווקיות ומסחריות מאת האתר. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי האתר בקשר לקבלת דיוור כאמור.

12. ייתכן שהאתר יפעיל מועדון לקוחות נוסף או מקביל, אשר ייועד ללקוחות רשומים ו/או משלמים העומדים בתנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות כפי שיפורסמו באתר מעת לעת. תנאי שימוש אלו ותנאי חברות במועדון הלקוחות משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע מהשני. האתר יהא רשאית להציע חלק מהשירותים הניתנים באתר לחברי מועדון לקוחות בלבד וכן להציע לחברי מועדון הלקוחות הטבות ו/או מבצעים ייחודיים, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

רכישת מוצרים ושירותים המוצעים למכירה על-ידי צדדים שלישיים

13. האתר מפעיל פלטפורמה המאפשרת לבתי עסק ונותני שירותים שונים לפרסם ולהציע את מוצריהם ו/או שירותיהם ולמשתמשי האתר לרכוש את המוצרים ו/או השירותים כאמור באמצעות האתר.

14. כל עסקה שתבצע דרך ו/או באמצעות ו/או מכוח הטבה או שירות הניתן במסגרת האתר (ובכלל זה כל הטבה הניתנת באמצעות מועדון הלקוחות, כאמור לעיל), תבוצע ישירות בינך לבין בית העסק או נותן השירותים המוכר את המוצר או המספק את השירות נשוא העסקה(לפי העניין); האתר אינו צד לעסקה ולא ייחשב צד לעסקה בינך לבין בית העסק ו/או נותן השירות; כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, בקשר עם העסקה.

15. האתר מציג את פרטיהם, תמונתם ומחירם של השירותים והמוצרים כפי שהתקבלו מבית העסק ו/או נותני השירותים ו/או המפרסמים השונים. האתר לא יהא אחראי לפערים, אי-דיוקים ו/או טעויות אשר יהיו בין פרטיהם, תמונתם ומחירם של השירותים והמוצרים המוצגים באתר לבין מצב הדברים בפועל ולא יהא חייב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג באתר.

16. האתר מציג את מחיריהם של מוצרים ושירותים שונים, כפי שהתקבלו מבתי העסק, נותני השירותים ו/או המפרסמים השונים וכן ממקורות שונים, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של האתר. האתר אינומתחייב לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר השוק המתאים לכל סוג וסוג של שירות או מוצר, וייתכנו שירותים ומוצרים מקבילים שמחירי השוק שלהם נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר.

17. ביטול העסקה ייעשה מול בית העסק או נותן השירות בהתאם למדיניות הביטולים החלה אצלו ומפורסמת לצד פרסום המוצר ו/או השירות ובכפוף להוראות הדין החלות (לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן).

18. האחריות המלאה והבלעדית בקשר עם המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, לרבות פרסום המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ופרטיהם, תנאי העסקה וביטולה, אספקת המוצרים ו/או השירותים, טיב ואיכות המוצרים ו/או השירותים ותנאי האחריות למוצרים ו/או השירותים חלה אך ורק על בית העסק או נותן השירות, בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל בית העסק או נותן השירות. בכל מקרה, האתר לא יישא בכל אחריות, מכל סוג שהוא, עקיפה או ישירה, למוצרים או השירותים נשוא העסקה כאמור, ולא ייקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה.

קישורים ומידע פרסומי

19. במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה מצדדים שלישיים, האתר אינו יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע, לפיכך, בעשיית שימוש באתר הנך מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזקים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע אשר מקורו מצדדים שלישיים.

20. ככל שיש באתר קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי האתר, לא יישא האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

הגבלת אחריות

21. שימושך באתר, בשירותים ובתכנים המופיעים בו והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים בו הינו כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות האתר, השירותים והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו באמצעות האתר, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם.

22. האתר או מי מטעמו אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות ביחס לתכניםו/או המידע שיפורסמו באתר וכן לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.

23. על אף האמור בהסכם זה, ובכפוף לדין החל, האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראיים ולא יישאו בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך, בגין כל נזק לרכוש ו/או בגין כל פיצוי או נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי (special, incidental or consequential) מכל סוג אשר נגרם בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה, לרבות רכישות שירותים ומוצרים.

24. סך האחריות הכוללת של האתר בגין כל התביעות, נזקים, עלויות והפסדים הנובעים מכוח הסכם זה, לא תעלה, בשום נסיבות שהן, על סך התשלומים ששולמו בפועל (אם בכלל) על ידך לאתר,  במהלך שלושת (3) החודשים שקדמו למועד העלאת תביעה כאמור.

25. האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי בתי העסק ונותני השירותים השונים באתר.

26. האתר אינו מתחייב שהאתר ו/או השירותים והמוצרים בו יהיו זמינים ונגישים בכל עת. האתר אינו מתחייב כי מכלול השירותים והמוצריםהמוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.

27. האתר ומפעיליו רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים, המוצרים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או מטעמו בקשר לכך.

הגנה על הפרטיות

28. על המידע שיימסר על ידך בעת ההרשמה לאתר ו/או לאיזה משירותים בו וכן על המידע שייאסף על ידי האתר אגב שימושך באתר ו/או באיזה מהשימושים בו חלות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981. שימוש בפרטים כאמור, ככל שיהיה, יהיה בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (להלן: "מדיניות הפרטיות"). הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ להתעדכן במסמך מדיניות הפרטיות מעת לעת.

אבטחת מידע

29. המידע באתר מאובטח ומוגן לפי אמות מידה סבירות ומקובלות המתעדכנות מעת לעת. כמו כן, האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי האתר, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, האתר אינו מתחייב שהשירותים באתר ו/או המידע שיתקבל במסגרת השימוש באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכויות קנייניות באתר ובתכניו

30. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות שם האתר, סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר – לרבות, מבלי לגרוע, הרעיון העומד בבסיס האתר, הלוגו, בסיס הנתונים של האתר, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, תמונות המוצרים, עיצוב המוצרים, נראות האתר ועיצובו הגרפי ("Look and Feel"), שם המתחם (Domain Name) של האתר, וכן בכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר או תוכן אחר הכלול באתר – הינם קניינה הבלעדי של החברה בלבד ו/או של צד שלישי שהעניק רשות לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמה מפורשת של האתר או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות (לפי העניין), בכתב ומראש.

שיפוי 

31. הנך מתחייב לשפות את האתר או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידך ו/או עקב כל תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר ו/או הפרת החוק על ידך.

תנאי שימוש נוספים באתר

32. השימוש באתר הינו לשימוש פרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או לאפשר העברת מידע או תכנים, בין שבתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו. כל שימוש אחר באתר, לרבות שימוש מסחרי (לרבות מכירה של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתרלצדדים שלישיים במכירה קבוצתית ו/או סיטונאית) כפוף לקבלת אישור מהאתר מראש ובכתב.

33. מבלי לגרוע מהאמור בתנאים אלו, בעשותך שימוש באתר, לרבות הפלטפורמה, הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

• התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של האתר ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

• הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

• הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש האתר לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

• הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

• שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, הפצה, שכפול, שידור, צילום, הצגה בפומבי, העברה לציבור, העמדה לרשות הציבור, עשיית יצירות נגזרות, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של איזה מהמידע ו/או התכנים המצויים באתר ו/או כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

• שינוי ו/או סילוף של המידע ו/או התכנים המצויים באתר וכן ביצוע כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות או מהימנות המידע או התכנים כאמור ו/או בכבודו או בשמו של האתר או מי מטעמוכבעל זכויות היוצרים. 

• קישור של תכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר או הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (as is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה באתר.

• פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

• הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) גלויה או סמויה, או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ובכלל זה באמצעות כל תכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחזירים תכנים כלשהם ובפרט, פרסומות ותכנים מסחריים, ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

• שימוש בכל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers וכדומה וכן בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן ללקט, לאנדקס, לאחזר, לאגור, לאסוף או לאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

• הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

• שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

• איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

שונות

34. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

35. האתר שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר. המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.

36. הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל תנאי השימוש הוא הדין הישראלי בלבד, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת הדין הזר. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם האמור נתונהלבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

37. לשאלות או בירורים ניתן לפנות לטלפון 054-4520272.

Close
דתילישס © כל הזכויות שמורות
Close